top of page

החזרת מוצרים

 1. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

 2. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

 3. א. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

  ב. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 4. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לעמותת אחים לסמל ע"ר, באמצעות שליחת הודעת אי מייל לכתובת Shop@brothers1906.org

 5. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:                      

  במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר עמותת אחים לסמל, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות עמותת אחים לסמל ע"ר בתוך 14 יום על מנת לבטל את החיוב

 6. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:


  במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר עמותת אחים לסמל, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 5 ו- 6  לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף 2 לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

 8. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של עמותת אחים לסמל ע"ר לתבוע את נזקיה בשל כך.

 9. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 10. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג’ (ד) לחוק אלא אם כן ניתן אישור ספציפי מעמותת אחים לסמל ע"ר.

 11. 9. לפי חוק הגנת הצרכן סעיף 6א(2) זכות הביטול לא תכול על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.


bottom of page